NEN-1010

NEN 1010 is de Nederlandse norm (NEN) voor de e-installateur. Deze norm bevat de minimumveiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in de woning-, de utiliteitsbouw en in de industrie moeten voldoen.

Toepassingsgebied
De norm is van toepassing op elektrische installaties van onder andere:

  • woningen en kantoren
  • gebouwen en terreinen bedoeld voor openbare en industri?le doeleinden
  • ruimten en terreinen bestemd voor landbouw, veeteelt of tuinbouw, geprefabriceerde gebouwen
  • caravans, logiesverblijven en daarvoor bestemde terreinen
  • bouwterreinen, tentoonstellings- en kermis- en andere tijdelijke installaties
  • jachthavens
  • buitenverlichting